Europapier Slovensko, s. r. o.

IČO: 31 344 381

so sídlom Panónska cesta 40   

852 45 Bratislava - Petržalka, 

Slovenská republika, 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 4524/B