VYHLÁSENIE

ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE HEINZEL GROUP

Naša skupina rešpektuje životné prostredie a je našou snahou minimalizovať dopad nášho podnikania na životné prostredie. Okrem našej snahy o čo najvyššiu efektivitu, kladieme veľký dôraz pri všetkých našich aktivitách na ochranu životného prostredia a minimalizovanie ekologického dopadu spojeného s našimi obchodnými aktivitami. Naša skupina zaviedla systém kontroly kvality v našich zariadeniach, v súlade s ISO 9001 a náš štandard starostlivosti o životné prostredie je certifikovaný v súlade s ISO 14001. 

Europapier má tiež certifikáciu FSC® (FSC C017326) a PEFC (PEFC/06-37-03). Sme presvedčení, že tieto systémy riadenia sú prínosom pri všetkých našich aktivitách. Naši zamestnanci si sú vedomí svojej zodpovednosti za dopad ich práca na životné prostredie a vedia ako tento dopad minimalizovať v maximálne možnej miere.

Politika týkajúca sa ochrany životného prostredia, kvality a bezpečnosti je dôležitou súčasťou stratégie skupiny. Zodpovednosť za ochranu životného prostredia je jedným z kľúčových faktorov pri všetkých aktivitách našej spoločnosti. Naším cieľom je minimalizovať dopad našich podnikateľských aktivít na životné prostredie. Pridržiavame sa princípu neustáleho zlepšovania sa pri všetkých našich aktivitách.

 

Rozsiahly systém vzdelávania a tréningov pre našich zamestnancov na všetkých pozíciách - od skladníkov, cez stredný manažment až po vedenie - napomáha pri dosahovaní pozitívnych výsledkov.

Implementovanie týchto zásad nie je prioritou len v rámci našej skupiny, ale taktiež pri dodávateľoch materiálov a služieb, ktoré využíva naša spoločnosť. Povzbudzujeme našich zákazníkov, aby využívali výhody vyplývajúce zo širokej ponuky našich produktov, ktoré boli vyrobené so zreteľom na ochranu životného prostredia v maximálne možnej miere. Snažíme sa aj o vybudovanie pozitívnych vzťahov so širokou verejnosťou, štátom, verejnými a regionálnymi inštitúciami, ako aj s ostatnými  spoločnosťami.

Chceme otvorene komunikovať našu sociálnu zodpovednosť voči životnému prostrediu pomocou priamej komunikácie a so snahou poskytnúť maximálne množstvo informácií týkajúcich sa našich výrobných zariadení, stratégií a cieľov. Len otvorený a priamy dialóg a spolupráca medzi všetkými zúčastnenými stranami, môže priniesť úspešné a dlhodobé spolunažívanie vo svete, ktorý je naplnený až po okraj technológiou.

Alfred H. Heinzel, prezident Heinzel Group